Düzgünnama
Saýtyň düzgünnamasyna laýyklykda şu aşakdakylar ýerine ýetirilmeli:

• Milli medenýetimize, däp-dessurymyza we türkmen diliniň arassalygyna hormat goýulandygy üçin, agzalar tarapyndan web saýtyň sahypalarynda ýazylan paýyş sözler, beýleki agzalary kemsidiji mowzuklar we teswirler saýtyň administrasiýasy tarapyndan aýrylar.
• Turkmenistanyň kanunçylygyna garşy gelýän, milletparazlyk we tireparazlyk häsiýetli mowzuklar we teswirler hökmany suratda sahypadan bozular.
• Ýazylan ähli mowzuklaryň we teswirleriň hak-hukuk eýeçiligi awtorlaryna degişli. Eger-de mowzuklar we teswirler saýtyň ulanyjylary tarapyndan goýulsa, saýtyň administrasiýasy olar üçin hiç-hili jogapkärçilik çekmeýär.
• Pornografiýa mazmunly mowzuklary we teswirleri ýazmaga rugsat berilmeýär. Agza, düzgünnama gabat gelmeýän hereketleri etse sahypadan hiç-hili duýduryşsyz aýrylar!
• Islendik dindäki adamlara, dine ynanmaýanlaryň ýa-da başga ynanjy bolan adamlaryň ählisine deň ýagdaýda hormat goýmaly. Islendik dindäki adamy forumda kemsitmeklerine ýol berilmez! Başga biriniň dinine hiç-hili subutnamasyz, takyk bolmadyk maglumatlar bilen dil ýetirmek düýbünden gadagan!


Ýokardaky görkezilen düzgünnama bilen ylalaşýaryn.

';