• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Wagty kesgitleýän sagatlaryň döreýşi
  • TAKYK YLYMLAR

    Gadym zamanlarda wagty hasaplamak üçin dürli usullardan peýdalanylypdyr. Şol döwürlerde biziň ulanýan sagatlarymyzyň ornuna suw, gum sagatlary giňden ýaýrapdyr. Häzirki wagtda ulanylýan sagatlar haçan döredikä?! Elbetde, ilkinji sag

Gepleýän kitaplar
  • TAKYK YLYMLAR

  Kitaplaryň ses ýazgysyna geçirilen görnüşine audiokitaplar diýilýär. Ilki-ilkiler audiokitaplara «gepleýän kitap» hem diýlipdir. Audiokitaplar öwrenmegiň, maglumat edinmegiň täzeçe usuly bolup, ol dünýäde barha rowa&cc

GÖRER GÖZÜŇ RÖWŞENI
  • TAKYK YLYMLAR

Adama berlen on iki synanyň hiç biriniňem artygy ýok. Dünýäniň gözel görküni görmäge görer göz, dünýäniň hoş owazyny eşitmäge gulak, kalbyňda möwç urup duran duýgulary daşyňa çykarara saýrak dil gerek. Deňziň mö

Garagum sährasynyň täsinligi
  • TAKYK YLYMLAR

  Garagum sährasy Afrikanyň çöllükleri ýaly birsydyr­gyn gör­nüş­li bol­man, te­bi­gy köp­dür­lü­li­gi bi­len tä­sir gal­dyr­ýar. Ga­ra­gum säh­ra­sy­nyň mer­ke­zi bö&s

Yl­my çeş­me­ler hem­mä el­ýe­te­rli bo­lar
  • TAKYK YLYMLAR

      Ýewropada alnyp barylýan ylmy açyşlarda toplanan maglumatlaryň hemmelere elýeterli bolmagy üçin täze düzgün girizildi. Döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän ylmy işleriň netijelerinden ähli adamlara peýdalanmaga m&uum