Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !

ÝOKARYK

Aýratyn Zehinli sahypamyza hoş geldiňiz. Bu sahypa girmeklik
üçin Siz ilki bilen saýtymyzda registrasiýa bolmagyňyz gerek.
Biziň sahypamyzda durmuşda peýda bolup biljek maglumatlary
(Linux, Windows operasion ulgamlarynda gorag parollaryny döwmeklik,
Wi-Fi routerleriniň goraglary, Serwerleriň goraglary we ş.m.)
okap bilersiňiz. Bu maglumatlar Size peýdaly bolar diýip umyt edýäris.SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!