Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Goja Arhimediň rowaýaty meselesini çözeliň.


Geçen gezek grek alymy Arhimed bilen bagly rowaýaty we gyzykly meseläni siziň dykgatyňyza ýetiripdik. Bu gezek bolsa, şol meseläniň çözülişine serederis. Ýadyňyzda bolsa täjiň hakyky altyndandygyny ýa-da ýasamadygyny anyklamak meselesi goýulypdy. Gerekli abzallardan bolsa diňe asma terezini ulanmak buýrulypdy.

Geliň, hyýaly kiçijek tejribejik geçireliň. Täjiň howadaky agramyny ölçäliň. Goý, onuň agramy P0 bolsun. Indi bolsa, täji suwly gaba salyp, agramyny ölçäliň. Onuň agramyny P bolsun. Bilşimiz ýaly, suwa salnan jisimiň agramy howadakydan ýeňil bolýa (P< P0).

Näme üçinkä? Sebäbi, ýokaryk ugrukdyrylan arhimed güýji täsir edýär. Bu arhimed güýjüni FA diýip belläliň.

FA = P0 – P

Arhimed güýji  bölünip çykan suwuklygyň ýa-da gazyň agramyna deňdir. Başgaça ýazsak, F= msuw g.  Bu ýerde msuw  bölünip çykan suwuklygyň massasy.

Bu ýerde  bölünip çykan suwuň göwrümi, suwuň dykyzlygy, erkin gaçma tizlenmesi, başgaça aýdylanda täjiň suwuklyga çümdürilen böleginiň göwrümi.

Biz täji dolulygyna çümdüripdik. Indi täjiň göwrümini kesgitlesegem bolar.

Täjiň göwrümini bilenimizden soň bize onuň dykyzlygyny kesgitläýmek galýar. Eger tapan dykyzlygymyz altynyň dykyzlygy bilen gabat gelse, täjimiziň altyndan ýasalandygy bolar.

Altynyň dykyzlygyny islendik tablisadan alyp, çykaran netijämiz bilen deňeşdirip bileris.   

 


Haladym 

 ()

TÜRKMENISTANYŇ GAHRYMANY ATAMYRAT NYÝAZOW ADYNDAKY ÝÖRITELEŞDIRILEN BANK MEKDEBI

483 3 17.07.2017

TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR MINISTRLIGINIŇ SÖWDA- KOOPERATIW MEKDEBI

452 1 17.07.2017

TÜRKMENISTANYŇ DEŇIZ we DERÝA ULAGLARY DÖWLET GULLUGYNYŇ TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

545 7 17.07.2017

AŞGABAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

14 0 13.07.2018

Element näme? Umumy aýratynlyklary nähilidir?

1063 2 06.05.2016

TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY

1426 3 13.07.2017


Shooter
12-06-2015

kynam dal ekeni

Mergen
15-06-2015

Buda bolup biler

Perhat
07-07-2015

bah
SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!