Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Goja Arhimediň rowaýaty meselesini çözeliň.


Geçen gezek grek alymy Arhimed bilen bagly rowaýaty we gyzykly meseläni siziň dykgatyňyza ýetiripdik. Bu gezek bolsa, şol meseläniň çözülişine serederis. Ýadyňyzda bolsa täjiň hakyky altyndandygyny ýa-da ýasamadygyny anyklamak meselesi goýulypdy. Gerekli abzallardan bolsa diňe asma terezini ulanmak buýrulypdy.

Geliň, hyýaly kiçijek tejribejik geçireliň. Täjiň howadaky agramyny ölçäliň. Goý, onuň agramy P0 bolsun. Indi bolsa, täji suwly gaba salyp, agramyny ölçäliň. Onuň agramyny P bolsun. Bilşimiz ýaly, suwa salnan jisimiň agramy howadakydan ýeňil bolýa (P< P0).

Näme üçinkä? Sebäbi, ýokaryk ugrukdyrylan arhimed güýji täsir edýär. Bu arhimed güýjüni FA diýip belläliň.

FA = P0 – P

Arhimed güýji  bölünip çykan suwuklygyň ýa-da gazyň agramyna deňdir. Başgaça ýazsak, F= msuw g.  Bu ýerde msuw  bölünip çykan suwuklygyň massasy.

Bu ýerde  bölünip çykan suwuň göwrümi, suwuň dykyzlygy, erkin gaçma tizlenmesi, başgaça aýdylanda täjiň suwuklyga çümdürilen böleginiň göwrümi.

Biz täji dolulygyna çümdüripdik. Indi täjiň göwrümini kesgitlesegem bolar.

Täjiň göwrümini bilenimizden soň bize onuň dykyzlygyny kesgitläýmek galýar. Eger tapan dykyzlygymyz altynyň dykyzlygy bilen gabat gelse, täjimiziň altyndan ýasalandygy bolar.

Altynyň dykyzlygyny islendik tablisadan alyp, çykaran netijämiz bilen deňeşdirip bileris.   

 


Haladym 

 ()

Asman name üçin gök?

2844 7 13.07.2015

Ýer bilen Aýyň arasyna nämüçindir Gün sistemasynyň galan ähli planetasy takyk ýerleşýär

1353 6 06.06.2015

MARYNYŇ Ý.HUMMAÝEW ADYNDAKY ÝÖRITE SAZÇYLYK MEKDEBI

755 0 20.07.2015

AHAL WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

711 0 23.07.2015

Alymlar öz formasyny üýtgedýän akylly material döretdiler

1089 2 07.07.2016

S.A. NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIŇ BAÝRAMALY AGROSENAGAT ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

1660 5 21.07.2015


Shooter
12-06-2015

kynam dal ekeni

Mergen
15-06-2015

Buda bolup biler

Perhat
07-07-2015

bah
SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!