Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Excelde formulalaryň ulanylyşy we hasaplanylyşy.


Islendik ýerden harydyň adyny, mukdaryny we bahasyny girizýäs.

 Soňra her haryt üçin çykarylan çykdaýjyny bilmek üçin mukdary bilen bahasynyň köpeltmek hasylyny tapýarys.

Hemme harydy hasaplamak üçin jemi çykdaýjynyň üstüne baryp burjagazyndan soňuna çenli çekýäris.

 

Jemi çykdaýjy birinji harytdan in soňky haryda çenli garalap alyp soňra ∑ basýarys.

 


Haladym 

 ()

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI

10 0 13.07.2018

TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR MINISTRLIGINIŇ SÖWDA- KOOPERATIW MEKDEBI

443 1 17.07.2017

BALKAN WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

504 6 17.07.2017

Ömrüňi uzaldýan önümler

1081 6 03.05.2016

Beýik fiziki açyşlar

2040 7 02.05.2016

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERS1TETI

1657 1 15.07.2015

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!