Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


PEÝDALY MASLAHATLAR №1


Käbirlerimiz  kompýuteri  internete  çatyp girenimizde, kompýuter öz-özünden täzelenme (obnowleniýe) edýärde kän pul tutmak bilen bolýar. Az pul  tutmagy üçin bolsa, täzelenmelerini (obnowleniýelerini) hökmany  öçürmeli  bolýar. Belki sizede peýdasy deger, mende-hä indi gaty az tutýar. Aşakda ýerine ýetirmeli işler görkezilen.
1-nji etmeli işimiz:

Пуск Панель управления Проверка состояния компьютера - girmeli

çep tarapda aşakda: Центр обновления Windows – basmaly

Настройка параметров - ýazga girmeli

soňra, Важные обновления – diýen ýazgyň aşagyndaky ýazga bassaňyz, 4 sany hat çykarar. Şonuňam iň aşaky: Не проверят наличий обновлений (не рекомендуется) - diýen ýazgysyny saýlamaly.

Soňra ýene aşakdaky: Получать рекомендуемые обновления таким же образом, как и важные обновления – diýen ýazgyň deňine √- (ptiçka) belgini goýuň. Ýene aşagyndaky: Разрешит всем ползователям устанавливать обновления на етот компютер - diýen ýazgyda √- (ptiçka) duran bolsa aýryňda, iň aşakdaky OK ýazga basmaly.

2-nji etmeli işimiz:

Пуск Панель управленияПроверка состояния компютера girmeli

çep tarapda, Настройка центра поддержки – bölüme girip,

ähli ýazgyň gapdalyndaky √(ptiçkalaryny) aýryp çykmaly, ýagny öçürmek bolýar. Soňra aşakdaky OK ýazga basmaly.

3-nji etmeli işimiz:

Пуск düwmä basmaly, aşakdaky Поиск-е girip, msconfig diýip ýazyp ýokardan tapyp girýäs.

Şonra Службы diýen ýazgysyna basylsa, birnäçe hatlar çykarar. Iň aşakda Центр обновления Windows – diýen ýazgyň deňindäki √ (ptiçkany) aýyrmaly, ýagny öçürmeli. Soňra aşakdaky OK  ýazga basmaly.

Ýene birzat, eger şu 3-nji ýazgydaky öçürilmese, ýokarky obnowleniýeleri öçürseň hem peýdasy degmez, ýene täzelenme (obnowit) eder durar. Şonuň üçin iň aşaky funksiýany hökman öçürmeli bolýar.

Peýdaly maslahatymyz Size peýdaly bolar diýip umyt edýäris.


Haladym 

 ()

Täze ýürek oturtma nobatyna garaşyp, 17 aý ýüreksiz gezen adam

955 6 11.06.2016

Elektron enjamlaryň halkara sergisi

574 0 08.06.2015

Rahatlygyň çägini giňeltdi

545 0 21.04.2016

Mobil enjamlardaky paýy artar

511 0 11.08.2015

Sladda: IKEA kompaniýasy zynjyrsyz welosipedi satuwa çykarar

624 1 25.04.2016

Hytaýda inteneti döwrebaplaşdyrmak üçin 182 milliardlyk çykdajy ederler

602 0 08.06.2015


Perminator
18-06-2015

Kimiñ temasydygynam yazan bolsañ erbedem bolmazdy. Yone asagyndaky teswirlerdede kabir sekretjikleri bardy. Olaram gowja edip okada goy barik
SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!