Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Ak Girdap – geljege gezelenç


Ak Girdap – bu gara Girdabyň wagt boýunça gapmagarşysy. Äleme gözegçilik geçirýänleriň aýtmagyna görä, bu fizki obýektiň oblastyna hiçzat absolýutny girip bilmez. Çaklamalaryň birinde şeýle tassyklanýar, ýagny ak Girdap gara Girdabyň başga wagt giňişlikde jisimleriniň çykarýan ýerinde peýda  bolýar. Ak Girdabyň bardygyny matematiki subut edilen, ýöne olary hiçkim hiçhaçan görmedik. Alymlar ak Girdaba gara Girdabyň ýuwudan energiýasyny we materiýasyny giňişlige zyňýan kosmiki wulkan diýip atlandyrýarlar. Şeýle bolmak bilen täze Älem giňişligi hem döräp biler.

  

Amerikan kosmology Bleýk Templ gara Girdap kosmosda näçe sany bolsa, ak Girdap  hem şonça sany bardyr diýip hasap edýär. Girdaplaryň partlama nokatlarynyň arasynda biziň älemmizde ýerleşýän gara Girdap bilen beýleki Älemde ýerleşýän ak Girdaby baglaýan tunnel bar diýip alymlar çak edýär. Şonuň üçin astrofizikler gara Girdabyň ähli ýuwudan materiýasyny ak Girdap daşyna zyňýar diýip hasap edýärler. Wagtyň dynçlyk halyna öwrülmesini görälik teoriýanyň tassyklaýanlygy üçin, alymlar gara Girdap materiýany ýuwutmanka ak Girdap çykarmagy mümkin diýip çaklaýarlar.

Biziň garaýşymyz.

Eger-de gara Girdap materiýany yuwdup başga Älemde çykarýan bolsa we Ak Girdap hem tersine bolsa, onda ak girdap şol Älemdäki gara Girdap bolýar. Onda gelmişekler (инопланетяни)  hem gara Girdapdan biziň Älemmize gelip syýahat edip ak Girdapdan (biz tarapda gara Girdap) hem yzyna gitýän bolmaly. Eger-de biz geljekde ýagtylygyň tizliginde hereket edýän uçar ýasap bilsedik, onda gara Girdabyň içine syýahat etmäne hem gidip bilerdik. Yza gaýdylanda ak Girdap bilen gaýmak bolar, ýöne haýsysy biziň Älemmize getirýandini bilmek gerek bolar.

Hawa bularyň hemmesi entäk çaklama, hyýaly ýa-da erteki diýsek hem boljak. Ýöne öňem bir alymyň aňtmagyna görä:”Erteki – bu ertirki boljak zatdyr”.


Haladym 

 ()

TÜRKMENISTANYŇ MILLI SPORT WE SYÝAHATÇYLYK INSTITUTY

3020 5 15.07.2015

TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK we BINAGÄRLIK MINISTRLIGINIŇ AŞGABAT GURLUŞYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

541 3 17.07.2017

Awstraliýanyň günbatarynda Ýere iň güýçli gaçan asteroidiň yzy tapyldy

818 6 23.05.2016

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

260 2 17.07.2017

TÜRKMENISTANYŇARAGATNAŞYK MINISTRLIGINIŇ POLITEHNIKI ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

441 1 17.07.2017

Atmosferanyň daşynda ösdürilen ilkinji ekin

789 2 20.08.2015


Mergen
30-06-2015

diýseň gyzykly, bu dünýäde bolmajak zad ýok
SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!