Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Excelde häzirki wagty we şu günki senäni sahypanyň ýokarysyna ýazmak


Ilki bilen  “Файл” bölüminden  “Печать” saýlap  “Параметры страницы” üstüne baryp çepi basýarys.

Mundan soňra çykan menýudan “Колонтитулы” saýlap “Создать верхный колонтитул” üstüne baryp çepi basýarys.

Soňra haýsy bölekde goýjak ýerimizi saýlap üstüne baryp çepi basýarys. (“Слева”, “В центре”, “Справа”)

Mundan soňra ikisiniň hem “OK” basýarys.Netijede aşadaky görnüş geldi.


Haladym 

 ()

Öňdebaryjy kompaniýa

553 0 08.06.2015

Ýaltaly hakere Tatarstan hökümetiniň serwerini döwenligi üçin ýyl kesildi

584 1 01.07.2015

10 sany dünýäde iň kuwwatly Superkompýuterler

3421 15 10.07.2015

Iki ekranly smartfon

611 1 08.06.2015

Braziliýaly 20 ýaşly oglan bank üçin zyýanly programma üpjünçiliklerini döredýär

628 0 06.07.2015

Iphone üçin fleşka gözleýärsiňmi? Iň gowy görnüşleri bärde

990 3 31.08.2016

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!