Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Saturndaky gyzgyn ojaklar


Amerikan we ýapon alymlarynyň gatnaşmagynda bilelikdäki barlag topary Saturnyň hemralarynyň biri Enseladda gyzgyn gorlary ýüze çykardylar. Şu açyşdan soňra, älemşynaslar Ýerden daşardaky durmuşyň yzlaryny tapmak umydy bilen Enselady dykgatly  öwrenmäge girişdiler. Mundan ozal, alymlar  Enseladyň  üstki buz  gatlagynyň aşagynda hakyky  ummanyň bardygyny çak edýärdiler. Çünki kosmos zondy “ Kassini ”  asman jisiminiň günorta polýusyndan göterilen bugdan ybarat bulutlaryň we suwuň maýda damjalarynyň şekillerini ugradypdy. Bu şekilleri öwrenilmegi hünärmenleriň ilkinji çaklamalaryny  tassyklady.

Bu umman hemranyň üstki gatlagynyň 50 kilometr töweregi aşagyndaky çuňlukda ýerleşýär. Şunuň bilen birlikde, onuň üstki gatlagynyň galyň buz harsaňlary we suwly kanallardan gelýän jynslar belli bir derejededäki özara himiki täsirlerden gyzýarlar we wagtal – wagtal  daşary zyňylýarlar. Hünärmenler bu gyzgyn çeşmeleriň ýylylyk  derejesi bilen baglanşykly çylşyrymly şertlere uýgunla-şan ekstremofilleriň – mikroorganizmleriň ýaşamagy üçin oňaýly hem bolup biljekdigini çak edýärler. Saturn we Ýupiteriň hemralary eýýäm köpden bäri astrobiologlaryň – Ýerden daşarda ýaşaýyş  gözleýän hünärmenleriň dykgatly  öwrenýän närsesi bolup durýar. Durmuş sallançagy derejesine has ynamdar dalaşgär hökümünde häzire çenli Ýupiteriň hemrasy  “ Ýewropa” hasaplanyp, onda ýerasty ummanyň bardygy bireýýämden bäri tassyklanyp gelýärdi. Şeýle-de bolsa, soňky maglumatlar gigant planetalryň hemralarynyň köpüsinde ummanlaryň bardygyny görkezär. Kolorado we Tokio uniwersitetleriniň hünärmenleriniň bilelikdäki barlaglarynyň netijeleri Amerikanyň “ Nature” atly ylmy žurnalynda neşir edildi.

Agza: Graf tarapyndan


Haladym 

 ()

TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASY

2372 0 15.07.2015

AHAL WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

737 0 23.07.2015

Asman name üçin gök?

2938 7 13.07.2015

DAŞOGUZ WELAÝAT MALIÝE- YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

708 10 17.07.2017

Lukmanlar geljekde dermana derek QR-kody ulanarlar

524 9 12.02.2018

Material nokadyň orta tizligi. Pursatlaýyn tizlik we tizlenme

938 3 10.07.2015

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!