Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Täze galaktikanyň üsti açyldy


Kosmos giňişliginde hereket edýän “ Hubble” teleskopy örän seýrek duş gelýän galaktikanyň üstüni açdy. NASA- nyň kosmos enjamynyň surata düşüren ýyldyzlar toplumynyň diýseň giň boşlukda ýeke özüniň hereket edýändigi anyklandy. Ýerden bir ýagtylyk ýyly (10 trilion kilometr töweregi) uzakdaky galaktika “ NGC  6503 ” ady berildi. Ululygy biziň ýaşaýan galaktikamyzyň  üçden biri ýalyrak bolan ýyldyzlar toplumynyň  giňliginiň 30 müň ýagtylyk ýylydygy we millionlarça ýyldyzy özünde jemleýändigi aýdylýar. Hünärmenler bu galaktikanyň daş – töwereginde başga hiç zadyň ýokdugyny, hamana, onuň çölüň içindäki asman jisimi bolmadyk giň ýerlere syrly boşluk ( “Local Void “/ Ýerli hökümsizlik ) diýilýär. Bu boşlugyň giňliginiň 150 million ýagtylyk ýylyna barabardygy habar berildi. Stefan Jeýms O Meara 2007 – nji ýylda çap edilen “ Hidden Treasures” (Gizlin hazynalar) atly kitabynda onuň ýerleşýän ýeriniň adatylardan  üýtgeşikligi sebäpli “NGC 6503” ýyldyzlar toplumyny  “Kosmosdaky ýiten galaktika ” diýip atlandyrypdy. “Hubble” kosmos teleskopy has ýokary durulykdaky  linzalary  arkaly bu ýyldyzlar toplumyny mundan ozalkylardan has jikme – jik surata düşürdi.

 

Agza: Graf tarapyndan


Haladym 

 ()

Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebi

4 0 13.07.2018

Beýik fiziki açyşlar

2040 7 02.05.2016

TÜRKMENISTANYŇ DEMIR ÝOL ULAGLARY MINISTRLIGINIŇ AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI DEMIR ÝOL ULAGLARY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

1508 1 23.07.2015

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI

9 0 16.07.2018

«TÜRKMENHOWAÝOLLARY» DÖWLET MILLI GULLUGYNYŇ HOWA ULAGLARYNYŇ IŞGÄRLERINI TAÝÝARLAÝAN MEKDEBI

1021 1 21.07.2015

BALKAN WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

6 0 13.07.2018

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!