Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!


Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2015-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänleriň saglygy goraýyş barlaglary şu ýylyň 11-nji iýulyndan 19-njy awgusty aralygynda Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň şu aşakdaky saglyk öýlerinde geçiriler

AŞGABAT ŞÄHERI

Talyplaryň saglyk öýi: Aşgabat ş., Oguzhan nji jaýy; tel.: 49-90-50,49-90-41. 1-nji saglyk öýi: Aşgabat ş., Parahat-1 toplumy, Andalyp köçesiniň 2-nji 53-50, 46-53-83.

DAŞOGUZ WELAÝATY

1-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Şamçyrag köçesiniň 26-njy jaýy, tel.: (800322) 2-48-25, 2-56-83,  2-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Gurbansoltan eje köçesiniň 24-nji jaýy, tel.: (800322) 6-01-61, 6-07-56, 3-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Merkez-3 ýaşaýyş jaý toplumynyň 15-nji jaýy, tel.: (800322) 5-24-10, 5-71-10.

AHAL WELAÝATY

Aşgabat ş., 9-njy saglyk öýi: 1934 (Ba­mako) köçesiniň 34-nji jaýy; tel.: 26-03-11, 26-03-80. Tejen etrap hassahanasy: Tejen ş., Magtymguly köçesiniň 67-nji jaýy; tel.: (800135) 4-23-23, 4-20-25, 4-41-14.

LEBAP WELAÝATY

3-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., «Geo-fizika» kiçi etrapçasynyň Bagy-bossan köçesiniň 2/1-nji jaýy, tel.: (800422) 9-25-74, 2-10-96. 5-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., Gur bansoltan eje köçesiniň 40-njy jaýy, tel.: (800422)3-63-73, 3-62-98. Atamyrat etrap hassahanasy: A.Nyýa zow köçesiniň 45-nji jaýy, tel.: (800444) 2-03- 22, 2-12-27

BALKAN WELAÝATY

1-nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 189-njy ýaşaýyş jaý toplumy, hassahanalar şäherçesi, tel.: (800222) 5-97-02, 5-97-03, 5-97-05, 5-81-60. 2-nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 137-nji ýaşaýyş jaý toplumy, tel.: (800222) 6-01-91, 6-03-70, 6-03-77, 6-03-78.

MARY WELAÝATY

1-nji saglyk öýi: Mary ş., Oguzhan köçesiniň 29-njy jaýy, tel.: (800522) 5-01-34, 9-24-33, 9-24-41. 2-nji saglyk öýi: Mary ş., Kemine köçesiniň 29-njy jaýy, tel.: (800522) 4-68-57, 4-68-62, 4-68-65. Ýolöten etrap hassahanasy: Atçapar köçesiniň 62-nji jaýy, tel.: (800560) 3-79-78, 6-55-23. Sakarçäge etrap hassahanasy: G. Baýnazarow köçesiniň 83-nji jaýy, tel.: (800522) 6-01-75, (800566) 5-30-42.


Haladym 

 ()

LEBAP WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

1144 1 21.07.2015

LEBAP WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

8 0 13.07.2018

TÜRKMENISTANYŇ DEMIR ÝOL ULAGLARY MINISTRLIGINIŇ AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI DEMIR ÝOL ULAGLARY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

12 0 14.07.2018

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY

11 0 16.07.2018

GURBANSOLTAN EJE ADYNDAKY DAŞOGUZ LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI

412 1 17.07.2017

BALKAN WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

504 6 17.07.2017

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!