Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Demirgazyk polýus ýakyndan öwreniler


ABŞ-nyň aerokosmos edarasy NASA geçen gyşyň ozalky ýyllardakydan maýyl geçendigi sebäpli,  Demirgazyk polýusy ýakyndan öwrenmegi maksat edinýär. Onuň çäklerinde iki taslama taýýarlandy. Ýerden we emeli hemralar arkaly asmandan amala aşyryljak ylmy barlaglaryň netijesinde, deňiz suwunyň derejesi we buzuň galyňlygy ölçener. NASA-nyň hünärmeni Wolt Meyer Demirgazyk polýusyň  Ýeriň serginledijisidigine ünsi çekip, planetanyň salkyn bolmagy üçin onuň täsiriniň ulydygyny aýtdy. Ol Ýer ýüzünde sowuk howa bilen yssy howanyň arasynda tapawudyň azalmagynyň, Demirgazyk polýusa täsiriniň bardygyny aýtdy.

Şeýle hem ýeliň öwüsmegi ýaly tebigy hadysalaryň hem üýtgeýändigine ünsi çekdi. Bu ýagdaýyň Amerika, Ýewropa we beýleki yklymlara täsiriniň bardygyny ýaňzytdy. Golaýda NASA-nyň ýaýradan klimat baradaky maglumatynda fewral aýynyň soňky 136 ýylyň iň ýyly gyşy hökmünde hasaba alnandygy mälim edilipdir.

 


Haladym 

 ()

Saturndaky gyzgyn ojaklar

728 3 07.07.2015

SEÝITNAZAR SEYDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY

3968 7 14.07.2015

HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI

6 0 13.07.2018

DAŞOGUZ WELAÝAT MALIÝE- YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

708 10 17.07.2017

Olimpiýadaça gollanma №1

14408 92 20.06.2015

Philae zondy Çurýumowa-Gerasimenko kometasyndan aragatnaşyga çykdy

825 2 02.07.2015

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!