Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Kit Angler eksploýty sossial torlarynyň düwmeleri görnüşinde gizlenýär


“Malwarebytes” kompaniýasynyň barlagçylary, kit Angler eksploýty täze trýuklary öwrenendigini anykladylar. Haçanda bu malwar WordPress hem-de Joomla programmalarynda düzülen saýtlary zäherläninde, saýtyň administratorynyň ünsüne düşmez ýaly sossial torlary plagininiň düwmeleri görnüşinde gizlenýär.

Kit angler eksploýty meşhur CMS bazasynda işleýän saýtlary tiz-tizden zäherlerýär, emma kezzaplaryň esasy maksady ulgamda köpräk saklanyp, ulanyjylaryň köp sanyny zäherlemek. Zäherlenen saýta rugsady alyp, bu eksploýt saýtyň sahypasyna zäherli JavaScript resursyny goşýar we bu takmynan http://social-button.site/analytics.js görnüşinde bolýar.

“Malwarebytes” kompaniýasynyň analitikleri iki sany faýly tapdylar: analytics.js we widget.js.

Eger-de JavaScript koduny gös-göni öwrenseň, onda bu hiç-hili zäherli malwar görünmez. Bu eksploýt bilen zäherlenen saýtlaryň hemmesi programma üpjünçilikleriniň köne wersiýalarynda işleýär ýa-da ýönekeý brutfors arkaly döwülen.

  

“Malwarebytes” kompaniýasynyň ekspertleri, softy öz wagtynda täzeläp durmaklygy hem-de ygtybarly gorag parolyny ulanmaklygy ýatladýarlar.


Haladym 

 ()

Bu ýylky geçiriljek CES sergisinde näme görkezilerkä?

280 2 06.01.2018

Ulanyjylaryň sabyrsyzlyk bilen garaşan telefony HTC 10 12-nji aprelde köpçülige görkezildi

729 3 14.04.2016

Iň çalt işleýän komýuterde, Hytaýyň öndüren tehnologiýasyndan peýdalanylypdyr

604 2 21.06.2016

Hytaýda iň uzyn aýnaly köpri gurarlar

683 0 08.06.2015

Daşary ýurtlarda hem satylar

878 0 07.04.2016

Alternatiw energiýa çözgütleri kämilleşýär

618 0 08.06.2015

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!