Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Grand Theft Auto V


Los-Santos – gün şäheri. Köçe garakçylarynyň öňki agzasy Franklin, öz geçmişini gaýtalasy gelýär. Banklary talaýjy Maýkl bolsa, päk ýürekli ýaşamaklygyň göz öňüne getirilişi ýaly aňsat däldigine düşünýär. Trewor atly däli bir işden başga işe goşulyp, köp pul gazanmagyň ýolunda. Birnäçe wariantlary saýlap alanlaryndan soň bularyň üçüsi öz janlaryny orta goýup, gödek talamalary etmekligi ýüreklerine düwýärler.

В Grand Theft Auto V oýnunyň muşdaklaryna diňe bir ägirt we owadan dünýä syn etmek däl-de, şeýle hem bu esasy üç sany baş gahrymanlaryň drumuşyna hem täsir etmeklik mümkinçiligi bar. Oýundaky birnäçe personažlaryň hereketleri maksimal derejede gyzykly we özüne çekiji edýär.

Oýnuň çykan wagty: 14 aprel 2015 ýyl

Žanr: Action (Shooter) / Racing (Cars) / 3D / 1st Person / 3rd Person

Taýýarlaýjy: Rockstar North, Rockstar San Diego we Rockstar Leeds

Neşir eden: Rockstar Games

Interfeýs dili: rus, iňlis, fransuz, italýan, nemes, ispan, meksikan, koreý, brazil-portugal, hytaý, ýapon

Oýnuň aýratynlygy:

Üç gahrymanyň arasyndan islendigini saýlaň – Maýkl, Trewor we Franklin. Bu personažlaryň durmuşyndaky Los-Santosyň territoriýasynda we Bleýn okrugyndaky iň gödek talamalary ýerine ýetiriň. Täze haýwanlaryň görnüşleriniň, howanyň effektleriniň we beýleki goşmaça täzelikleriň kömegi bilen oýun has gyzykly hem-de baý görüner.

Ulgam talaplary:

- operasion ulgam: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 (only 64-bit)

- prosessor: Intel Core 2 Q6600, ýygylygy 2,4 GHz ýa-da AMD

- operatiw ýady: 4 GB

- wideokarta: DirectX 10, NVIDIA 9800 GT ýa-da AMD Radeon HD 4870

- ses kartasy: DirectX bilen ylalaşykly

- gaty diskdäki ýer: 64,3 Gb

     

 

    

 


Haladym 

 ()

Monitordan geçirijisiz zarýad

600 0 11.08.2015

“iPhone” täzeligi!!! Sand Diskiň çeholy “iPhone”-yň ýadyny 128 GB çenli ulaldar

614 1 23.06.2016

Hytaý kompaniýasy 20 tonna ýük göterijilikli drony barlagdan geçirdi

389 9 27.01.2018

“Ferrari GTO” awtoulagy

118 3 11.06.2018

Samsung ABŞ-de Apple geçdi

734 2 06.05.2016

IBM-iň kwant kompýuterinde “bulutly” serwis işe göýberildi

641 2 07.05.2016

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!