Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


IBM-iň kwant kompýuterinde “bulutly” serwis işe göýberildi


3-nji maýda IBM kompaniýasynyň täze bäş kubly kwant serwisiniň işe giriziliş çäresi bolup geçdi. Bu kompýuter kompaniýanyň Nýu-Ýorkda ýerleşýän merkezi barlaghanasynda geçirildi. Ol işgärlere tölegsiz “bulutly” serwerlere girmäge mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda ol diňe hasaplama işleri üçin ulanylýar. Serwisi ulanmaklyk üçin öňünden doly arza ýazylyp tabşyrylmalydyr. Eýýämden şol arzalaryň yzgyderliligi düzüldi. Häzirki wagtda arza berýänleriň sanynyň näçedigini näbelliligine galýar.

Kompaniýa haýsy programmalaryň we algoritmleriň iş üçin we biznes üçin nähili derejede peýdaly boljakdygyny kesgitleýärler. Şonuň üçin elýeterligiň göwrümi ýeterlikçe uludyr. Köp hünärmenleriň tassyklamagyna görä geljekgi kwant kompýuterleri maglumatlary saklamaklykda we işläp taýýarlamakda beýleki häzirki zaman kompýuterlerinden has uludyr.

Kompýuteri ulanmaklykda amatly we düşnükli bolar ýaly programmany döredijiler ulanyjylar üçin örän amatly interfeýsi döredipdirler. Kompýuterde işlemeklik ýeňil we çalt hem-de komandalary düşnükli maşyn dilinde girizmek mümkinçiligi bardyr. Şonuň üçinem bu etabynda kompýutere elýeterlik we funkional mümkinçilikleri güýçli çäklendirilendir. Hemme barlaglary belli bir yzgiderlikde geçirilýär. Her gezekki geçirilen barlaglardan soň her bir topar onuň netijesini elektron poçtanyň üsti bilen ugratmalydyrlar.

Şular ýaly kompýuterleriň başarjaňlygy görnüp durandyr. Şonuň üçin bu taslamanyň üstünde döredijiler köp hünärmenler işleýärler. Microsoft kompaniýasy öňden bäri şu çäkde işläp gelýärler. Google kompaniýasynyň hem, özüniň NASA bilen bilelikde ylmy-barlag tejribehanasy bardyr. Bu bolsa dünýä alymlary tarapyndan ylma tarap ädilen uly ädimleriniň biri bolup galýar.

 


Haladym 

 ()

Kompýuteriň operasion ulgamy çökdi, kynçylyklar ýüze çykdy

765 5 16.06.2016

Saud Arabystany patyşalygy dünýäde iň uly gün batareýa fermany gurmagy meýilleşdirýär

229 5 09.04.2018

Watson superkompýuteri onkologiki kesellerine garşy göreşmäge kömek eder

733 0 19.06.2015

Dürli dillere düşüner ýaly ses enjamy (nauşnik)

676 5 23.05.2016

Haker windows 10 operasion ulgamyny döwdi we Lumia smartfonyna Google Play Store gurnady

630 1 19.08.2015

Hytaý kompaniýasy 20 tonna ýük göterijilikli drony barlagdan geçirdi

389 9 27.01.2018

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!