Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Helenius uly agramda Ýewropanyň çempiony titulyny eýeledi


Finlýandibaly Robert Helenius (22-0, 13 КО) boks boýunça uly agramda Ýewropanyň çempiony titulyna eýe boldy.

EBU titulyny almak boýunça 12 rauntlyk uruşda ol Germaniýaly Frans Rilly (11-1, 7 КО) ýeňmekligi başardy.

Uruşyň ilkinji raundynda Helenius eýýäm Rilla nokdaun berdi. Arakesmeden soň, ikinji raundyň öňi syrasynda Rilla biraz sowady we indiki iki raundy Frans erbet uruşmady, emma dördünji raundda bolsa Helenius oňa ýene-de bir nokdaun berdi.

Helenius beýleki raundlardada örän güýçli hereket etdi. 12-nji raundyň tamamlanmagy bilen boksçylar kimiň güýçlidigini bilip bilmediler we netijesini eminler çykardy: 117: 109, 117: 109 we 118: 109. Bu netijede fin bokscysy Robert Helenius gazandy.

Özüniň ilkinji ýeňlişi bilen nemes boksçysy reýtingiň 85-nji setirine düşdi. Helenius bolsa ýeňişden soň prosessional boksçylaryň arasynda reýtingi boýunça 35-nji ýeri eýeleýär.


Haladym 

 ()

Zidan “ajaýyp ýedilige” girdi

1167 15 30.05.2016

Hemilton Kanadanyň Gran-pri baýragyny Muhammed Ala bagyşlady

2701 3 15.06.2016

Golf-ömri uzaldýan oýun

2388 5 24.12.2016

Almatadaky ýaryş Rio-de-Žaneýroda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistandan gatnaşjak ýeňil atletikaçylaryň ikisini kesgitlär

767 2 13.05.2016

Garyplygy ýeňen 10 sany futbolist

2504 18 01.06.2016

“Real” 120 million ýewrony Pogba üçin tölärmi?

2439 16 09.06.2016

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!