Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


37 ýaşly hüjümçi ýygynda çagyryldy


Ýene-de bir aýdan hem az wagtdan futbol janköýerleri üçin uly baýramçylyk bolan ýewropa futbol çempionaty badalga alar. Fransiýanyň dürli şäherlerinde bir aýlap dowam etjek bu çäre üçin toparlar ýokary derejeli taýýarlyk görýärler. Eýýämden käbir ýygyndylaryň tälimçileri haýsy oýunçylar bilen Fransiýa gitjekdigini mälim edip başlady. Ilkinji bolup 1-nji gezek gatnaşýan Islandiýanyň tälimçisi Lars Lagerbek toparyň düzümini äşgär etdi. Onuň ýygynda çagyran oýunçylarynyň arasynda meşhur hüjümçi, 37 ýaşly Eidur Gudýonsen hem bar. Şol sanda ýer eýesi Fransiýanyň, Şwesiýanyň, Belgiýanyň hem-de Awstriýanyň milli toparynyň düzümleri-de belli boldy. Bulardan başga-da Irlandiýadyr Çehiýanyň, Uelsiň, Polşanyň, Rumyniýanyň, Wengriýanyň giňeldilen düzümlerini tälimçiler yglan etdi. Netije-de, ýokarda ady agzalan ýygyndylar we gatnaşýan beýleki milli toparlar maý aýynyň ahyryna çenli takyk düzümi mälim etmeli bolarlar.

Ýer eýesi Fransiýanyň çempionatda nähili oýun görezjekdigine we tälimçi Didie Deşamyň kimleri çagyrjakdygyna köpler içgin gyzyklanma bildirýärdi. Iki gün öň Deşam 23 oýunçylyk düzümi habar berdi. Şoňa laýyklykda Benzema, Riberi, Nasri, Lakazett, Ben Arfa, Gamiero ýaly oýunçylar öz ýurtlaryndaky ýaryşda oýnap bilmezler.


Haladym 

 ()

Ýewro-2016 gatanaşyp bilmejek 15 sany futbolçylar

1027 0 17.05.2016

Göreş boýunça ýeňiji mälim boldy

2764 9 06.09.2016

Zidan “ajaýyp ýedilige” girdi

1167 15 30.05.2016

GARAŞYLÝAN TUTLUŞYK APRELDE

2039 17 04.01.2017

“Real” 120 million ýewrony Pogba üçin tölärmi?

2439 16 09.06.2016

Ýeňiji bolan iň ýaş sürüji

901 1 24.05.2016

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!