Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Lorenso sanawyň lideri


Moto GP-de möwsümiň 5-nji bäsleşigi Fransiýanyň Le Man şäherinde geçirildi. 4,2 kilometrlik trassadaky 28 aýlawlyk ýaryşda Horhe Lorenso ýeňiji boldy. “Mowistar Ýamaha” toparynyň ispan piloty ilkinji hatardan başlan bäsleşigini 43 minut 51,290 sekuntda tamamlap, ol şu möwsümde 2-nji sapar münberiň çür depesine çykdy. Fransiýa “Gran Prisinde” Lorensonyň topardaşy, italiýaly meşhur pilot walentino Rossi ýeňijiden 10,654 sekuntlyk az netije görkezip, 2-nji ýeri eýeledi. 3-nji orna garaşylmadyk ýagdaýda “Suzuki Ekstar” toparynyň ispaniýaly sürüjisi Mawerik Winales mynasyp boldy. Ol Lorensodan 14,177 sekunt yza galdy.

Şu ýaryşdan soň, utuk sanyny 90-a çykaran Horhe Lorenso 1-nji basgançaga beýgeldi. 16-njy aýlawda kiçeňräk awariýany başdan geçirip, 13-nji ýeri eýelän Mark Markes 85 utuk bilen 2-nji, 78 utukly Walentino Rossi 3-nji orunda barýar. Möwsümiň nobatdaky ýaryşy 22-nji maýda Italiýada geçiriler.


Haladym 

 ()

Ýewro-2016 gatanaşyp bilmejek 15 sany futbolçylar

1027 0 17.05.2016

Golf-ömri uzaldýan oýun

2388 5 24.12.2016

“Real” 120 million ýewrony Pogba üçin tölärmi?

2439 16 09.06.2016

Almatadaky ýaryş Rio-de-Žaneýroda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistandan gatnaşjak ýeňil atletikaçylaryň ikisini kesgitlär

767 2 13.05.2016

Garyplygy ýeňen 10 sany futbolist

2504 18 01.06.2016

“Dinamo” bilen oýundan soň “Rostow” FK-nyň oýunçylaryny doping-kontrola alyp gitdiler

800 3 13.05.2016

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!