Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Muhammed Aly aradan çykdy


Ägirt boksçy Muhammed Aly 74 ýaşynda aradan çykdy

Muhammed Alynyň aradan çykandygyny maşgalanyň habarçysy beýan etdi.

Boksyň taryhynda ägirt diýip at alan Muhammed Aly köp wagtdan bäri (parkinson keseli) beýin zeperlenmesi bilen ýaşaýardy. Dem gysma sebäbi bilen 2-nji iýunda hassahana äkidildi.
Boks zähmet ýoluny tamamlanyndan soňra (Parkinson) beýin zeperlenmesine uçran we çyn ady Cassius Marcellus Clay Jr. Bolan ägirt boksçy 1964-nji ýylda Yslam dinini saýlap, Muhammed Aly adyny saýlap aldy.

1964, 1974, 1978-nji ýyllar aralygynda ýokary agramynda 3 gezek dünýäniň çempiony bolan Muhammed Aly garşydaşlarynyň garşysynda 19 gezek goramagy başardy. Zähmet ýoly boýunça 61 oýunyň 56-synda ýeňiş gazanan Muhammet Aly tejribeli geçen boks ýolundan ozal 1960-njy ýylda Roma olimpiýadasynda ýeňil agramda altyn medaly alypdy.


Haladym 

 ()

GARAŞYLÝAN TUTLUŞYK APRELDE

2039 17 04.01.2017

Göreş boýunça ýeňiji mälim boldy

2764 9 06.09.2016

Zidan “ajaýyp ýedilige” girdi

1167 15 30.05.2016

Ýewro-2016 gatanaşyp bilmejek 15 sany futbolçylar

1027 0 17.05.2016

“Real” 120 million ýewrony Pogba üçin tölärmi?

2439 16 09.06.2016

Ýeňiji bolan iň ýaş sürüji

902 1 24.05.2016

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!