Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Russiýa howply asman jisimleri barada habar berýän ulgam döreder


Russiýa howply asman jisimiň golaýlamagyny duýdurýan ulgamy döretmegi meýilleşdirýär. Bu pikiri durmuşa geçirmek 4,1 milliard rubl sarp eder, programmany döretmek wagty 2016-2025-nji ýyllar aralygy bolar.

Russiýa golaýdaky birnäçe ýylyň dowamynda Ýer üçin howply bolan asman jisimi tanaýan ulgamy döretmegi meýilleşdirýär. Bu işleri Merkezi ylmy-barlag maşyngurluşyk instituty meşgullanar. Bu proýekti hakykylaşdyrmak üçin Federal býujeti 4.1 milliard rubl sarp eder.

“Bize Ýere golaýlaýan obýektler barada maglumaty ýygnaýan we analiz edýän kompleksi işläp taýýarlamak işi garaşýar. Şunuň bilen birlikde asman jisimi bilen çaknyşmak howpy abanan ýagdaýynda maglumaty beýleki yurtlar bilen alyş-çalyş etmek üçin halkara toruny döretmekçi. Häzirki wagtda biziň asteroidlere täsir etmäge mümkinçiligimiz ýok, munuň üçin takyk serişdeler gerek, şu wagt biz onuň bilen meşgullanmaýarys. Biziň esasy maksadymyz häzirki wagtda – üç sagatda asman obýektiň ýasgysyny kodifisirlemäge mümkinçilik berýän ulgamy taýýarlamak. Şol wagtyň dowamynda planetamyz bilen çaknyşmagyň öňüni alýan meýilnama düzüp bileris.” - diýip halkara astronomiki akademiýanyň agzasy Gennadiý Raýkunow gürrüň berdi.


Haladym 

 ()

TURKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY

2616 0 15.07.2015

Ýeriň ilatynyň deň ýarysynda internet bolar

1938 5 24.12.2016

BALKAN WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

504 6 17.07.2017

TÜRKMENISTANYŇ MILLI SPORT WE SYÝAHATÇYLYK INSTITUTY

492 6 13.07.2017

LEBAP WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

8 0 13.07.2018

TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIYASYNYŇ YANYNDAKY D.ÖWEZOW ADYNDAKY TURKMEN DÖWLET ÝÖRITE SAZÇYLYK MEKDEBI

1537 2 20.07.2015

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!