Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Alymlar goşa ýyldyzdan iň uly Tatuin – planetany tapdylar


Amerikan astronomlary birlikde iki ýyldyzyň daşyndan aýlanýan, äpet ekzoplantany (biziň planetamyza meňzeş planeta) tapdylar.

Öz parametrleri boýunça Ýupiteri ýatladýan asman jisimini älem teleskopy Kepleriň maglumatlaryny toplamak arkaly açyldy.

Ekzoplaneta Kepler-1647b Ýerden 3700 ýagtylyk ýyly aralykda Guw ýyldyzlar toplumynda ýerleşýär we onuň ýaşy takmynan 4,4 mlrd. ýyldyr. Onda ýaşaýyş mümkin däl. Ýöne, ol uly hemralara eýe bolsa, onda olar ýaşamaga oňaýly bolup biler diýip alymlar hasaplaýar. Onuň orbitasy ýaşaýyş zonada ýerleşýär, ýagny suwuň suwuk görnüşinde bolup biljek raýonynda.

Öz massasy we ölçegi boýunça bu ekzaplaneta Ýupiter bilen deňeçerräk. Goşa ýyldyzlar ulgamyndan aýlanma periody 1107 güne deň, ýagny üç ýyldan gowrak.

Iki ýyldyzyň daşyndan aýlanýan planetalara köplenç adybelli “Ýyldyz urşy” atly eserdäki atdaş planetanyň hormatyna “Tatuin” diýip atlandyrylýar. Barlag geçirýänleriň gaýtmagyna görä ýeketäk ýyldyzyň daşyndan aýlanýan planetalara garanyňda şunuň ýaly planetalary tapmak kynrak.


Haladym 

 ()

Planetanyň täze syrlary açyldy

744 4 08.07.2015

“TÜRKMENNEBITGAZGURLUŞYK” DÖWLET KONSERNINIŇ BALKANABAT NEBITÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

365 4 17.07.2017

AHAL WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

737 0 23.07.2015

TÜRKMENISTANYŇ SYÝAHATÇYLYK BARADAKY DÖWLET KOMITETINIŇ AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

9 0 16.07.2018

HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI

6 0 13.07.2018

AŞGABAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

1293 0 20.07.2015

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!