Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Hemilton Kanadanyň Gran-pri baýragyny Muhammed Ala bagyşlady


Lýuis Hemilton Kanadanyň Gran-pri baýragyny eýeledi. Formula-1 ýaryşy boýunça dünýä çempionatynyň 7-nji etapynda «Mercedes» toparynyň britaniýaly piloty birinji bolup finişden geçdi. Ol toparynda çykyş edýän ýoldaşy umumy ýaryşda liderlik edýän nemes piloty Niko Rosberg bilen arasyndaky utugyny (oçko) 9 çenli azaltdy.

Hemilton öz ýeňişini golaýda aradan çykan Muhammed Ala bagyşlady. Finişi geçeninden soň «Kebelek ýaly uç, ary ýaly çak» diýip legendar boksýoryň dewizini gygyrdy. Bolidden cykyp bolsa, boksýorlaryň durşy ýaly durdy.

Ikinji bolup «Ferraride» çykyş edýän nemes Sebastiýan Fettel, üçünji bolup bolsa, Walterri Bottas geldi.

«Toro Rosso» toparyndan Russiýaly Daniil Kwýat bosa 12-nji geldi, umumy sanawda ol 10-njy ýeri eýeleýär.

Ýaryşyň indiki etapy — Ýewropanyň Gran-prisi Bakuda 17-19-njy iýun aralgynda geçer. «Formula-1» ýaryşy Azerbaýjan döwletiniň territoriýasynda ilkinji sapar geçirilýär.


Haladym 

 ()

Awstraliýaly 99 ýaşly ýüzüjiniň rekordy

237 12 14.03.2018

Barselonanyň 24-nji çempionlygy

962 3 23.05.2016

37 ýaşly hüjümçi ýygynda çagyryldy

826 0 18.05.2016

Almatadaky ýaryş Rio-de-Žaneýroda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistandan gatnaşjak ýeňil atletikaçylaryň ikisini kesgitlär

736 2 13.05.2016

Türkmen samboçylary Aziýada öňdäki orunda barýarlar

863 3 30.05.2016

Göreş boýunça ýeňiji mälim boldy

2654 9 06.09.2016

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!