Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Golf-ömri uzaldýan oýun


Şotlandiýanyň Edinburg uniwersitetiniň alymlary golf oýnunyň adam ömrüni azyndan alty ýyl uzaldýandygyny mälim etdiler. Golf bedene fiziki we psihiki taýdan dogry agram salyp, diňe bir ömri uzaltman, eýsem birnäçe keselleriň ösüş howpunyň hem öňüni alýar. Olaryň arasynda ýürek-damar ulgamy, süýji kesel, insult, göwnüçökgünlik we demenisiýa ýaly nähoşluklar bar. Statistik maglumatlara görä, biziň günlerimizde Ýer togalagynyň 50 million töweregi ýaşaýjysy golf oýny bilen gyzyklanýar. Barlag geçirijiler adamlara sportuň bu ýakymly görnüşini oýnamaga maslahat berýärler, çünki bu oýnuň ynsan ömrüni uzaltmaga ägirt uly ähmiýeti bar.


Haladym 

 ()

Muhammed Aly aradan çykdy

1613 6 04.06.2016

Ýeňiji bolan iň ýaş sürüji

763 1 24.05.2016

Ýewro-2016 gatanaşyp bilmejek 15 sany futbolçylar

871 0 17.05.2016

Göreş boýunça ýeňiji mälim boldy

2448 7 06.09.2016

GARAŞYLÝAN TUTLUŞYK APRELDE

1548 15 04.01.2017

Täze rekord Oskarda

2597 19 28.12.2016

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!