Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Iň arzan we iň ykjam UZI apparaty işlenip taýýarlanyldy


Butterfly Network kompaniýasynyň hünärmenleri ölçegleri boýunça oňaýly, amatly bahasy bolan UZI (ultrases barlag) apparatyny oýlap tapdylar. Adaty Uzi apparaty kwars kristal enjamynyň üsti bilen, elektik togyny peýdalanyp wibirasiýa döretmek bilen adam bedenine ultrases tolkunlaryny goýberýär. Netijede dürli anatomiki gurluşlardan serpigip gelýän ultrases tolkunlary kabul edilip, elektrik impulsyna özgerdilýär hem-de ýörite ekranda proýeksirlenýär. Butterfly Network kompaniýasynyň UZI apparatynda bolsa kwars kristalynyň ýerine ýörite gurluş bolup, ýagny ultrasesleri metal plastik özgerdiji we iki elektrodyň arasyna berkidilen ýörite çip gurluşdan ybaratdyr.

 Bir çipde ultrases tolkunlaryny üç ölçegli surata özgertmäge ukyply bolan takmynan 9000-e golaý şeýle gurluşlar ýerleşdirilendir. Ondan başgada bu çip bir sekunta 1/2 trillion operasiýany ýerine ýetirmäge ukyply bolup, gurluş neýrotordan we goşmaça hakykatdan ybaratdyr. Munda ekranyň ýerine bolsa islendik smartfony ýa-da planşeti ulanmak bolýar. Barlanan bedenden alynan netijäni bolsa islendik islendik ýere uratmak mümkinçiligi bardyr.

         Bu gurluşyň häzirki wagtda bahasy ABŞ-nyň 2000 dollaryna deň bolup, adaty apparatlardan has amatlydyr. Eýýam ABŞ-nyň FDA lukmançylyk gözegçiligi (nadzory) bu iQ atly UZI apparatyny lukmançylykda, ýagny urologiýada, genikologiýada, ýürek, süňkleriň gurluşynda we damar-myşsa barlaglarynda ulanmaga rugsat berdi.


Haladym 

 ()

Apple ahyr soňy iOS-yň ýadrosynyň koduny görkezdi

753 3 27.06.2016

Täze sagady hödürledi

631 0 08.06.2015

Microsoft Office programmalaryny indi Android-smartfonlarynyň ulanyjylary peýdalanyp bilerler

613 2 25.06.2015

ÝB (Ýewropa Bileleşigi) döwletleri Ýaponiýa döwleti bilen täze 5G standartyny ösdürmek üçin bileleşdiler

1442 3 11.06.2015

Kiçi maşyny uzak aralykdan adamsyz hereket etdirildi

705 1 30.04.2016

Samsung 30 TB göwrümli SSD-maglumat göterijini çykardy

239 11 17.03.2018

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!