Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Awstraliýaly 99 ýaşly ýüzüjiniň rekordy


Awst­ra­li­ýa­ly 99 ýaş­ly  Jorj Ko­ro­nes öz ýaş de­re­je­sin­de 50 metr ara­ly­ga er­kin ýüz­mek bo­ýun­ça bäs­le­şik­de dün­ýä re­kor­dy­ny goý­dy. Jorj Ko­ro­nes bu ara­ly­gy 56,12 se­kunt­da geç­me­gi ba­şar­dy. Kwins­lend şta­tyn­da ge­çi­ri­len bäs­le­şik­de ol 100-104 ýaş­ly ýü­zü­ji­le­riň ha­ta­ryn­da ýa­ry­şa gat­naş­dy. Ko­ro­nes şu ýylyň ap­rel aýyn­da 100 ýa­şa­ýar. Bu ugur­da­ky re­kord 2014-nji ýyl­da goý­lup­dy. Şon­da bri­ta­ni­ýa­ly Jon Har­ri­son bu ara­ly­gy 1 mi­nut 31 se­kunt­da geç­me­gi ba­şa­ryp­dy. Bu ge­zek­ki bäs­le­şik­de Jorj Ko­ro­ne­siň di­ňe ýe­ke  özi ýüz­di. 50 metr ara­ly­ga ýü­züş di­ňe onuň üçin ýö­ri­te gu­ral­dy we oňa dün­ýä re­kor­dy­ny tä­ze­le­mä­ge mümkin­çi­lik be­ril­di.


Haladym 

 ()

“Real” 120 million ýewrony Pogba üçin tölärmi?

2363 14 09.06.2016

Awstraliýaly 99 ýaşly ýüzüjiniň rekordy

238 12 14.03.2018

Almatadaky ýaryş Rio-de-Žaneýroda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistandan gatnaşjak ýeňil atletikaçylaryň ikisini kesgitlär

736 2 13.05.2016

Barselonanyň 24-nji çempionlygy

962 3 23.05.2016

Lorenso sanawyň lideri

779 1 23.05.2016

Helenius uly agramda Ýewropanyň çempiony titulyny eýeledi

681 2 13.05.2016

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!