Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Dron VOLT uzak ýolda örän gerekli bolup biler


Elektromobilleriň akkumulýatory uzak ýolda gutaryp biler. Şonuň üçin dizaýnçy Ine Bak bu meseläni çözmek üçin zarýat beriji drony oýlap tapdy. Bu dronyň aýaklarynyň aşagy ýumşak materialdan ýasalyp, elektromobili we ýoly zaýalamazlyk üçin, onyň kamerasy we beýleki datçikleri bolsa päsgelçiliklerden ägä bolup hereket etmegi üçin niýetlenendir. Dronyň içinde bolsa ýörüte akkumulýator ýerleşdirilip, ol elektromobili zarýatlandyrmak üçin peýdalanylýar. Ondan başgada dron VOLT serwisleriniň ýoluň haýsy böleginde ýerleşýändigini görkezmek üçin niýetlenen ýörite programmany döretmekçi bolýarlar. Ýagny bu programmanyň kömegi bilen drony çagyrylanda, ol GPS boýunça elektrmobiliň ýerleşýän ýerine tarap awtomatiki usulda ugrukdyrylýar. Dronyň özi awtomatiki usulda zarýat berip, bolandan soňra bolsa özi awtomatiki usulda yza dolanyp gelýär. Edilen hyzmat üçin tölegi bolsa bu programmanyň üsti bilen awtomatiki usulda hasaplaşylýar.


Haladym 

 ()

Sladda: IKEA kompaniýasy zynjyrsyz welosipedi satuwa çykarar

654 1 25.04.2016

Telefonlar üçin has oňaýly daşlyk

79 7 09.07.2018

Gün energiýasynda işleýän täze uçar

2085 9 27.12.2016

5G synagdan geçirildi

598 1 17.10.2015

Halkara kosmos bekedine bardy

609 0 14.07.2015

Big Delta – bu jaý gurýan 3D printerdir

623 3 03.11.2015

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!