Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Dünýäniň iň arzan”akylly” sagady


Dünýäniň iň amatly bahaly sagady “Zeaplus G3” şu aýyň dowamynda satuwa çykarylar. Onuň daşky görnüşi “Apple Watch”-a diýsen meňzeşligi bilen tapawutlanýar. 59 dollardan müşde-rilere ýetiriljek sagadyň gysga wagtda dünýäniň meşhur sagatlary bilen bäsleşjekdigi bellenilýär.1.54 dýum ekranly sagadyň ekran du-rulygy  240x240 piksel.Gabarasy alýuminden ýasalan sagat suwa çy-damly bolansoň, çygly ýerlerde we ýagyşly howalarda hem dakynmana amatly.Onuň “Bluetooth 4.0” we ädim ölçeýji aýratynlyklary hem bar.   Çal, altyn we kümüş reňkli gürnüşleri hem bar.


Haladym 

 ()

IOS 10.2 operasion ulgamy iPhone enjamlarynyň akumulýatoryny tiz çökerýär

1824 5 27.12.2016

Toyota kompaniýasy hemra ulgamyna gönümel baglanmaga mümkinçilikli awtoulag görkezdi

737 0 22.01.2016

Bmw – niň gymmat ulagy

560 2 29.07.2015

Amerikan kompaniýasy selfi surata düşmeklik üçin köwüş oýlap tapdy

774 0 08.06.2015

2 sekuntda 100 kilometr

635 0 08.06.2015

Androidler üçin iň saýlanan uçar oýunlary

603 1 11.06.2015

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!